Onze architectuur is trouw aan de context.
Sober, subtiel en precies.

 
Wij werken integraal en met grote inzet, professionaliteit, plezier en betrokkenheid voor opdrachtgevers en gebruikers, in de overtuiging dat alleen met deze aanpak de (faal)kosten worden geminimaliseerd en de samenhang binnen een project wordt gewaarborgd. Creativiteit en kennis zetten we in voor het bereiken van een grote samenhang tussen interieur en exterieur, tussen detail en het grote geheel, tussen functionaliteit en esthetiek.

Onze architectuur is een architectuur die trouw is aan de historische, ruimtelijke en sociale context. We zetten fel in op integratie in de omgeving; op sobere, subtiele en precieze wijze wordt het architectuurlandschap aangepast aan de hedendaagse noden. Het zit hem niet in de grote, opvallende bewegingen of materialen, wel in het overdenken van elk detail en het in vraag stellen van het bestaande, zonder dat oneer aan te doen.

Onze missie is het om opdrachtgevers optimaal van dienst te zijn met prachtige en goed werkende gebouwen die voldoende moduleerbaar zijn om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Die binnen vooraf vastgestelde budgetten worden gerealiseerd en met plezier gebruikt zullen worden.

Ons focuspunt is het vraagstuk van de duurzame ontwikkeling. Bij het realiseren van gebouwen komen vele aspecten samen die ieder op een eigen manier bijdragen aan een duurzame ontwikkeling. Het is onze ambitie op alle schaalniveaus te werken aan de realisatie van gezonde en duurzame gebouwen. Wij zijn zeer bedreven in het meenemen van gebruikers en opdrachtgevers in het ontwerpproces.
Een duurzame architectuur,
is de belangrijkste architectonische- en stedenbouw-kundige opgave van dit moment

 
De belangrijkste architectonische- en stedenbouwkundige opgave van dit moment is het vraagstuk van de duurzame ontwikkeling. Een architect zal zijn kennis en creativiteit moeten inzetten om duurzame en toekomstbestendige gebouwen te ontwerpen.

Bij het realiseren van gebouwen komen vele aspecten samen die ieder op een eigen manier bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.

Een hedendaags gebouw is in onze ogen minimaal zeer energiezuinig, is op een hanteerbare manier optimaal geventileerd en is comfortabel wat betreft het binnenklimaat. Hedendaagse gebouwen hebben een weldoordachte constructieve en organisatorische opzet die veranderingen in gebruik kunnen opvangen. Maar ook het visuele comfort dat een gebouw kan bieden voor een bewoner of passant draagt belangrijk bij aan de duurzaamheid. Een gebouw dat geliefd is, dat goed is ingebed in zijn omgeving, en waar de aansluitingen tussen privé en openbaar zorgvuldig zijn vormgegeven, heeft meer kans een langere levensduur bereiken.

Het is onze ambitie op alle schaalniveaus te werken aan de realisatie van gezonde en duurzame gebouwen. Dit betekent dat bij het ontwerp van plattegronden, constructies en technische installaties, zaken als flexibiliteit en meervoudig gebruik vast onderdeel zijn in het ontwerpproces.
Specifiek voor architectuur
is het vermogen om ons zintuigelijke ervaringen te laten opdoen.

 
Wat architectuur zo eigen maakt, is haar vermogen ons zintuigelijke ervaringen te laten opdoen. De reuk van pas gezaagd hout, de koelte van een betonnen vloer, de weerkaatsing van het zonlicht, de galm van een stem en de spiegeling van wolkenlucht. Maar ook de beweging van het lichaam en onze blik door een constructie die groter is dan onszelf.

Deze ervaringen zijn niet of moeilijk vast te leggen op foto, in tekening of maquette, maar komen pas in hun gebouwde vorm volledig tot hun recht. Het is onze ambitie een zintuigelijke, ruimtelijke architectuur te maken waarbij het gebouwde samen met het interieur en de omgeving één geheel vormt.

Wij zetten ons heel pragmatisch in voor de technische en architectonische kwaliteit van een project en toetsen deze aan al de andere randvoorwaarden waar een gebouw aan moet voldoen. De plek en de omstandigheden bepalen de mogelijkheden en kansen. Per opgave en opdrachtgever verschillend.
Met een zorgvuldige materialisatie en detaillering,
die zorgt voor een mooie veroudering.

 
Gebouwen worden dikwijls beschreven in vergelijking met het menselijke lichaam. Gebouwen hebben een ‘huid’, zijn ‘lichamen’ en dragen ‘voiles’ en ‘maskers’. Dat is niets nieuws. Al in de 20-er jaren werden door de moderne architecten dikke lagen van bekleding en decoratie afgeschud om de ‘waarachtige en pure architectuur’ te laten verschijnen. Loos schreef zijn bekledingswetten en Le Corbusier vergeleek doelmatige gebouwen met een sober en eerlijk mannenkostuum.

Natuurlijk is de gevel niet allesbepalend en zijn andere ingrediënten waarschijnlijk veel wezenlijker voor de kwaliteit van een gebouw. Desondanks vraagt de gebouwschil veel van onze aandacht. Hier komen zaken samen die essentieel zijn voor de levensduur, bouw- en onderhoudskosten, bouwfysische- en visuele kwaliteiten van het gebouw als geheel. In materiaal wordt het karakter van een gebouw bepaald. Een architect moet de kennis en creativiteit bezitten waarmee materialen en het detail beheerst worden.

Iedere project opnieuw stelt zelf de vraag van het materiaal. De materiaalkeuze is afhankelijk van locatie, gebouwsoort, budget en opdrachtgever. Het materiaal- en gevelbeeld moet immers, net als kleding, uiteindelijk passen bij een plek, bewoner of opdrachtgever. Het op het materiaal ontworpen architectonische en bouwkundige detail bepaalt de kwaliteit van het gevelbeeld. Altijd zoeken wij naar simpele ingrepen, die door een zorgvuldige materialisering en detaillering tot juweeltjes worden en zorgen voor een mooie veroudering van een project.
Waar ruimte is voor ontmoeting.
Flexibel, en met aandacht voor multifunctioneel ruimtegebruik.

 
De huidige tijd is zeer interessant waar het gaat om onderwijsgebouwen. De druk op de stedelijke ruimte, de door nieuwe samenwerkingen veranderende rol van scholen in de publieke ruimte en de ontwikkelingen in onderwijsconcepten vragen om specifieke en creatieve oplossingen.

Het gesloten oude schoolmodel maakt snel plaats voor een meer open benadering van het onderwijs. Scholen zijn naast vormende instellingen ook dienstverlenende instanties geworden en worden in de vorm van brede scholen gecombineerd met gymzalen, mediatheek en buurtcentrum. De aansluiting op de gebouwde omgeving, op de routes en relaties in de openbare ruimte verdienen mede daarom steeds meer aandacht. Goede speelpleinen zijn onlosmakelijk onderdeel van het schoolleven en belangrijke schakels met het openbare gebied. 

Het is onze ambitie gezonde en goed werkende schoolgebouwen te maken die de tijd kunnen doorstaan, die stimuleren tot beweging, de fantasie prikkelen en de zintuigen beroeren. Gebouwen die het onderwijs excellent faciliteren en een feest van ruimte en licht zijn voor zowel kinderen als leerkrachten.

Gebouwen die flexibel zijn en met aandacht voor multifunctioneel ruimtegebruik. Waar ruimte is voor ontmoeting in de breedste zin, binnen en buiten het gebouw.